Nätverk

Familjerådgivningscentralen Raseborg ingår via Kyrkostyrelsen och Kyrkans enhet för familjefrågor i ett nätverk bestående av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas 42 familjerådgivningscentraler.

Verksamhetsenheten för Fostran och Familjefrågor vid Kyrkostyrelsen arrangerar årligen familjerådgivningens rådplägningsdagar samt chefsmöten för familjerådgivningscentralernas chefer. Verksamhetsenheten arrangerar även specialiseringsutbildning och fortbildning för kyrkans familjerådgivare samt bistår församlingarna med arrangemang av test och intervjuer för sökanden till lediganslagna eller nyinrättade familjerådgivartjänster. Se mera om kyrkans familjerådgivning.

 

Upprätthållare

Familjerådgivningscentralen Raseborg upprätthålls av församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet och familjerådgivartjänsterna är inrättade i Raseborgs kyrkliga samfällighet.
Direktionen för familjerådgivningscentralen är underställd gemensamma kyrkorådet i Raseborgs kyrkliga samfällighet och centralens konton sköts av Raseborgs kyrkliga samfällighet.

Församlingarna inom Raseborgs kyrkliga samfällighet:


Samarbetsavtal

Församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet har samarbetsavtal gällande familjerådgivningscentralen med följande församlingar och kommuner:

 

Direktionen 2019–2020

Familjerådgivningscentralens verksamhet leds av en direktion tillsatt för gemensamma kyrkorådets mandatperiod.

Anders Lindström, kontraktsprost, ordförande
Pentti Raunio, khde i Karis-Pojo svenska församling
Gunilla Heinonen - suppleant Sig-Britt Sahlberg
Rita Lindholm-Wirtanen - suppleant Carita Österberg
Tuija Malmivaara - suppleant Sanna Kipinoinen
Monika Wikström - suppleant Margot Flinck
Gunnel Helander - suppleant Karin Ingberg-Wiberg

Direktionens beredare: familjerådgivningens chef Ann-Sofi Storbacka