Våld är aldrig berättigat.
Våld är alltid destruktivt.

Fysiskt våld är alltid också psykiskt
eftersom fysiskt våld
också påverkar psyket.

Psykiskt våld är alltid också fysiskt
eftersom psykiskt våld
också påverkar kroppen.

Våld är ett brott.

 

Om respekt och dess motsats – våld

Våld är traumatiserande för alla, för den som blir utsatt för våld, för den som är i observatörsrollen och för den som använder våld. Våld förorsakar hög risk för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) med kognitiva störningar, minnesstörningar, hög grad av undvikande beteende, depression, stegrad uppmärksamhetsnivå, förhöjd alarmberedskap fysiskt och psykiskt, oro, ångest, fysiska symtom, sömnlöshet, högt blodtryck o.s.v.Barn är särskilt utsatta p.g.a. deras behov av att tryggt kunna knyta an till sina föräldrar. Störs anknytningen är risken stor att barnen får störningar och psykisk ohälsa. Om någon eller båda av föräldrarna utsätter barnen för våld får det allvarliga konsekvenser för barnens psykiska och fysiska utveckling. Detta gäller också om barn är i observatörsrollen. Även om barnen inte ens ser eller hör när någon använder våld så känner barnen av stämningen. Symtomen hos barnen kan variera och hos de mest utsatta barnen finns tydliga posttraumatiska symtom. Barn som utsatts för våld löper stor risk att själv börja använda våld också i sina par- och närrelationer.

Sök hjälp omedelbart

  • om Din partner använder våld mot Dig och / eller barnen.
  • om Du använder våld mot Din partner och / eller barnen.

 

Familjerådgivningscentralens telefontider: ti och to 9-10 och ons 13-14
Familjerådgivningscentralens telefonnummer: 019 238 281

 

Här hittar Du information om övriga aktörer hos vilka Du kan söka hjälp:

Folkhälsans skyddshem Villa familia
Alla har vi ansvar (social- och hälsovårdsministeriets broschyr)
Förbundet för mödra- och skyddshem
Kvinnolinjen
Våldtäktskriscentralen Tukinainen
Lyömätön linja - för män som tar till våld
Nättjänsten Monika
Nuortennetti - stödtjänst för unga
Brottsofferjouren
Polisen


Våldets hus

I bilden Våldets hus finns olika former av våld beskrivna.
Vad sker i de olika rummen, i vardagsrummet, sovrummet,
barnens rum o.s.v?


Oberoende av om någon använder endast en eller några
former av våld står huset ostadigt eftersom en stadig grund
saknas då huset är byggt på rädsla och otrygghet.


Hela huset står under makt och kontroll.
Det är inte lönt att försöka bygga om eller renovera huset
om man inte först lägger grunden och gör den stabil och trygg.
Man kan inte heller bygga upp eller utveckla en parrelation
eller familjerelationer om alla i familjen inte är trygga.


Först måste den som använder våld upphöra med att
använda våld.

I beskrivningen nedan används förkortningen P
för person som använder våld.

 

 

Hur gör P som använder våld mot sin partner?

P ger örfilar, slår, knuffar och sparkar sin partner. P tar struptag, biter, drar i håret, P tar hårt i sin partner, håller fast sin partner, hindrar partnern att gå någonstans och stänger in eller låser in sin partner.
P använder egg- och skjutvapen mot sin partner eller andra föremål med vilka P gör sin partner illa. När P gör så använder P aktivt fysiskt våld. P kan också rikta fysiskt våld mot husdjuren. Ibland slår P sönder saker och förstör saker och föremål på olika sätt och då ofta föremål som är partnerns. Det sistnämnda kallar man för materiellt våld.
P som använder våld mot sin partner kan göra så att P på olika sätt hindrar sin partner att sova om nätterna, hindrar sin partner tillgång till hälso- och sjukvård. Ibland förvägrar P sin partner mat, kläder, mediciner eller pengar. P kan gömma bilnycklarna så att partnern inte skall kunna ta bilen någonstans. Ibland utsätter P sin partner för vansinneskörning. När P gör så här använder P passivt fysiskt våld.

Det är också mycket vanligt att den som använder våld mot sin partner hotar sin partner på olika sätt. P kan hota med att inleda ett förhållande med en annan, P kan hota med skilsmässa om P inte får som P vill och P kan hota med att ta barnen ifrån sin partner. Ofta hotar P också med att skada sin partner, att skada barnen och att skada husdjuren. P hotar också med att ta livet av sig själv, av sin partner, av barnen och av husdjuren. När P gör så använder P sig av den form av våld som kallas direkta hot.

Ibland skrämmer P sin partner på olika sätt, t.ex. med miner, gester eller genom att skrika. P smyger på sin partner. P förföljer och vaktar på sin partner. Gör P så använder P sig av indirekta hot och skrämsel. P kan också använda sig av ”tysta ilskan” och vägra att prata med sin partner om P inte får som P vill.
När P använder sig av direkta och / eller indirekta hot och skrämsel är det också vad man kallar för psykiskt våld. P kränker sin partner med ord, uttryck och öknamn. P säger ”Hora!”, ”Idiot!”, ”Odugling!” o.s.v. P hävdar att partnern är galen, psykiskt sjuk, dum och efterbliven. P ger sig ut för att ”förstå” partnern och partnerns livshistoria bättre än partnern själv och kan t.ex. hävda att partnern är så känslig för ”kritik” (egentligen verbala kränkningar) p.g.a. att partnern har så dålig självkänsla eftersom partners föräldrar på olika sätt har varit olämpliga som föräldrar. P säger också att partnern är en dålig förälder. Ibland förlöjligar P sin partner och skämmer ut sin partner inför andra t.ex. inför vänner. När P gör så här använder P sig av den verbala formen av psykiskt våld.

P tvingar sin partner till samlag och till andra sexuella handlingar som partnern inte vill. Eller om P vill ha samlag och partnern inte vill så utsätter P sin partner för andra former av våld som t.ex. aktivt fysiskt våld genom att ex. låsa in eller låsa ut sin partner eller genom direkta hot. P kan ständigt vara ute efter samlag och attackerar sin partners könsdelar. P kritiserar sin partner för att vara en dålig sexuell partner. Efter att ha misshandlat sin partner vill P ha samlag med partnern. Så här gör P när P använder sexuellt våld mot sin partner.
P anser sig ha privilegier. P är ”Herre i huset” och anser sig få göra som P vill. P deltar inte i hushållsarbetet eller i skötseln av hemmet. Vården av barnen lämnar P på sin partners ansvar. P tar sig rätten att komma och gå som P vill och P anser inte sig skyldig att meddela var P är och när P kommer hem.

När det gäller pengar vill P ha kontroll över pengarna, också sin partners pengar. P utnyttjar sin partner ekonomiskt och använder sig av utpressning gentemot partnern t.ex. genom att hota att det ingenting blir av den planerade resan om partnern inte gör som P vill i någon sak. Själv sysslar P med hemlighetsmakeri när det gäller hur P själv använder pengar. Ibland hindrar P sin partner att få eller att behålla ett jobb. När P gör så här använder P sig av ekonomiskt våld.

Att hindra partnern att ha kontakt med sin familj, sina släktingar och vänner är också ett sätt att använda våld mot sin partner. P kan också hindra sin partner att ha kontakt med sina arbetskamrater genom att t.ex. hindra partnern att gå på personalfester eller motsvarande. Till ett sådant här beteende hör också att tala negativt och förklenande om partnerns familj, släkt, vänner och arbetskamrater. När P beter sig på det här sättet använder P sig av den form av våld som kallas social isolering.

När P använder sig av våld mot sin partner kan P ”legitimera” sina privilegier och ”naturliga rättigheter” med religiösa idéer och argument. P kan också håna och förlöjliga sin partners religiösa tro, värderingar och moral. Gör P så använder P sig av religiöst våld.

Ibland använder P olika former av våld mot barnen. Också om P inte riktar våldet direkt mot barnen utan barnen är i närheten när P använder våld mot sin partner är det likafullt våld mot barnen.


Ett tryggt hem

På bilden Ett tryggt hem står hemmet på stadig grund
eftersom det är byggt på trygghet och icke-våld.

Ett sådant hem präglas av respekt, jämlikhet och
jämställdhet.

I beskrivningen nedan används förkortningen P
för person som bemöter sin partner som jämställd
och med respekt.


Hur gör P som bemöter sin partner som jämlik och jämställd och med respekt?

P respekterar sin partners fysiska integritet eller fysiska okränkbarhet. P går aldrig till fysiskt angrepp och skadar aldrig sin partner fysiskt. P vidrör inte sin partner ens med en smekning om partnern inte vill det.
P söndrar heller inte föremål utan är tvärtom noga med att hantera föremål varsamt, inte minst partnerns personliga ägodelar.

P respekterar sin partners rätt att röra sig utanför hemmet och ute i samhället.

Likaså respekterar P sin partners behov av vila och sömn och P är mån om att partnern mår bra och hjälper sin partner när partnern insjuknar. P hjälper sin partner att få utomstående hjälp, hälso- och sjukvård när partnern behöver det.
P respekterar sin partners psykiska integritet eller okränkbarhet. P tilltalar sin partner på ett respektfullt och hövligt sätt. Också inför andra talar P om sin partner på ett hövligt sätt. P använder inga kränkande uttryck eller öknamn om sin partner, inte heller gör P sin partner till åtlöje inför andra.

P ger sin partner tillit och stöd. P ser värdet i att partnern har mål i livet och backar upp sin partner. P bejakar partnerns behov av kontakt med sina vänner, släktingar och arbetskamrater. P bejakar partnerns rätt till egna känslor och åsikter och ifrågasätter inte ständigt och omintet förklarar inte heller dem. P lyssnar till och strävar till att förstå sin partner.

P beter sig på ett icke-hotfullt sätt. P fungerar så att partnern känner sig trygg och bekväm på alla sätt i alla situationer, också i att uttrycka sig och göra saker på sitt sätt.

P förverkligar ekonomiskt partnerskap så att P tillsammans med sin partner bär ansvar för ekonomin, gör större ekonomiska beslut tillsammans med sin partner och så att båda har glädje och nytta av inkomster.
P delar föräldraskapet på ett ansvarsfullt sätt. P delar fostran, åtaganden och praktiska arrangemang gällande barnen med sin partner. P är en positiv, respektfull och icke-våldsam förebild för barnen.

P delar ansvaret för hemmets skötsel, för hushållsarbete för semestrar och fritid tillsammans med sin partner.
P förhandlar med sin partner när P och partnern är av olika åsikt. P använder sig av fair - play, öppenhet och ärlighet och strävar till att tillsammans med sin partner finna lösningar som tillfredsställer båda.